Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Leuk dat je onze site bezoekt. Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De overige cookies helpen ons de site en je bezoekerservaring te verbeteren. Ook helpen ze ons om onze producten beter bij je onder de aandacht te brengen. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief alle voordelen? Vink dan alle vakjes aan!

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
DOOR LEKKER VERANTWOORD TE WIJCHEN

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.        Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle leveringen van goederen en/fof diensten, hierna gezamenlijk aangeduid als "Producten", van Lekker Verantwoord te Wijchen, hierna te noemen
2.        "Lekker Verantwoord", aan de afnemer, alsmede op alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard, zoals offertes, orderbevestigingen en leveranties.
3.        In het hierna volgende wordt onder "Afnemer" verstaan degene aan wie Lekker Verantwoord een aanbieding doet tot het leveren van Producten, alsmede degene met wie Lekker Verantwoord een overeenkomst sluit tot het leveren van Producten. Onder "Overeenkomst" wordt verstaan iedere overeenkomst die gesloten wordt tussen een Afnemer en Lekker Verantwoord.
4.        De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar eventueel door de Afnemer wordt verwezen, wijst Lekker Verantwoord hierbij uitdrukkelijk van de hand.
5.        Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Lekker Verantwoord zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
6.        Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen vervolgens over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
7.        Lekker Verantwoord behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan de Afnemer. Indien de Afnemer door de wijziging in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan zij de Overeenkomst binnen veertien dagen na mededeling van de wijziging opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.
8.        Deze algemene voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

2. Intellectuele eigendomsrechten
1.        Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites en Webwinkels, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Holland Food Service B.V.
2.        Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

3. Offertes en Overeenkomsten
1.        Alle offertes van Lekker Verantwoord zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd en leverbaarheid betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.        De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Lekker Verantwoord slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Lekker Verantwoord is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de Afnemer verstrekte gegevens.
3.        De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.        Indien gelet op de aard en/of omvang van de werkzaamheden geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht hetgeen is overeengekomen zoveel als mogelijk weer te geven.

4. Prijzen
1.        Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.        Indien de prijzen en/of tarieven van de toeleveranciers van Lekker Verantwoord, dan wel andere prijsbepalende factoren, tussen de datum van sluiting van de Overeenkomst en de datum van aflevering een verhoging ondergaan, is Lekker Verantwoord gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

5. Levering en afname
1.        Tenzij schriftelijk anders in de offerte of Overeenkomst is vermeld, geschiedt levering door ter beschikking stelling van de Producten aan de Afnemer, dan wel aan diegene die geacht wordt de Afnemer te vertegenwoordigen. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de bestelde Producten in ontvangst zijn genomen.
2.        De Afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering door welke reden dan ook onmogelijk is gebleken. In dat geval geldt de dag waarop afname wordt geweigerd, als de dag van levering.
3.        Indien zich een weigering van afname als bedoeld onder 2 van dit artikel voor doet, is de Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling door Lekker Verantwoord is vereist. Lekker Verantwoord kan in dat geval naar eigen keuze de Overeenkomst ontbinden, dan wel nakoming hiervan door de Afnemer vorderen.
4.        Mocht Afnemer binnen de gestelde tijdsvensters niet aanwezig mogen zijn op het moment van aflevering, wordt dit gezien als het onder artikel 5.2 omschreven weigeren van het Product. Afnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld en is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van het geweigerde Product. Voor een eventuele nalevering wordt een opslag van vijf euro gerekend.
5.        Bij weigering van afname van het geleverde door de Afnemer, behoudt Lekker Verantwoord zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan de Afnemer. Indien de levering bederfelijke waren betreft die als gevolg van de weigering van de afname teniet gaan, heeft Lekker Verantwoord zonder meer recht op volledige nakoming van de Overeenkomst door de Afnemer, zonder dat Lekker Verantwoord nog een verplichting tot levering heeft.
6.        Vanaf het moment van levering, daaronder begrepen het in lid 2 van dit artikel genoemde tijdstip, komt het geleverde voor rekening en risico van de Afnemer.
7.        Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uit de aard van de te leveren Producten voortvloeit dat de opgegeven levertijden wel als een fatale termijn dienen te worden beschouwd. Bij niet tijdige levering van Producten waarbij de opgegeven levertijden niet als een fatale termijn dienen te worden beschouwd, dient Lekker Verantwoord in gebreke te worden gesteld, waarbij Lekker Verantwoord nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.
8.        Indien het vermoeden bestaat, dat door de Afnemer niet aan haar betalingsverplichtingen kan worden voldaan, behoudt Lekker Verantwoord zich het recht voor om bestellingen slechts te accepteren indien deze voorafgaand aan levering betaald zijn middels internetbankieren.
9.        Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Lekker Verantwoord zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend Product wordt geleverd.

6. Emballage
1.        Alle niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage wordt bij aflevering van Product direct retour genomen.

7. Betaling en eigendomsvoorbehoud
1.        Betaling dient te geschieden via iDEAL (internetbankieren).
2.        Met een eenmalige machtiging kan u Lekker Verantwoord machtigen om eenmalig het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. U dient er voor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening aanwezig is.
3.        Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na aflevering door ons van uw rekening kan worden afgeschreven, wordt het te betalen bedrag worden verhoogd met 5.00 euro administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet afgeschreven kan worden, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen.
4.        De termijn van de terugboekmogelijkheid bij een onjuiste incasso is 56 dagen.

8. Opschorting en ontbinding
1.        Lekker Verantwoord is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
1.        de Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
2.        na het sluiten van de Overeenkomst aan Lekker Verantwoord ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover deze de tekortkoming rechtvaardigt;
3.        Voorts is Lekker Verantwoord gerechtigd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9. Overmacht
1.        Indien Lekker Verantwoord door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Lekker Verantwoord gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Lekker Verantwoord op betaling door de Afnemer voor reeds door Lekker Verantwoord verrichte prestaties. In geval van opschorting zal Lekker Verantwoord gerechtigd blijven de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2.        Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Lekker Verantwoord tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals (maar niet beperkt tot) werkstaking bij haar c.q. haar toeleveranciers, onvoorzienbare transportmoeilijkheden, brand, onvoorzienbare overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede onvoorzienbare wanprestatie door haar toeleveranciers waardoor Lekker Verantwoord haar verplichtingen jegens de Afnemer niet (meer) kan nakomen.

10. Conformiteit
1.        Lekker Verantwoord streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van de door haar geleverde Producten, die de eigenschappen dienen te bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk bij Overeenkomst is voorzien.
2.        Lekker Verantwoord is HACCP en ISO 14001 gecertificeerd en voldoet zodoende aan alle daarvoor geldende (kwaliteits)vereisten en zij is tevens met haar toeleveranciers uitdrukkelijk overeengekomen dat de door deze(n) te leveren Producten van goede kwaliteit zullen zijn en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zullen zijn vervaardigd en gedistribueerd, alsmede dat de toeleverancier beschikt over alle benodigde vergunningen en diploma's.
3.        Eventuele zichtbare tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de Afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben afgenomen en te hebben goedgekeurd.
4.        Er is geen sprake van een tekortkoming in de nakoming ingeval van regulier gewichtsverlies die het gevolg is van indroging en die - afhankelijk van de aard van het Product - de binnen de branche gangbare normen niet te boven gaat.
5.        Indien een door Lekker Verantwoord geleverd Product niet aan de overeengekomen eigenschappen voldoet en dit niet redelijkerwijs bij aflevering kon worden geconstateerd, dient de Afnemer Lekker Verantwoord hiervan schriftelijk in kennis te stellen binnen 30 dagen nadat zij van dit gebrek kennis heeft genomen of had moeten nemen.
6.        Lekker Verantwoord zal in dat geval naar eigen keuze zorg dragen voor herstel of vervanging van het gebrekkige Product, tenzij het gebrek dit niet rechtvaardigt.
7.        De Afnemer kan op deze bepaling geen beroep doen, indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het Product door of aan de zijde van de Afnemer.

11. Aansprakelijkheid
1.        Met betrekking tot de door Lekker Verantwoord geleverde Producten is haar aansprakelijkheid jegens de Afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden in dit artikel is opgenomen. Indien Lekker Verantwoord aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de door haar geleverde Producten.
2.        Lekker Verantwoord is in verband met door haar geleverde Producten nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
3.        Lekker Verantwoord doet er alles aan om de kwaliteit van haar Producten te waarborgen, maar zij is gelet op de aard van de door haar te leveren Producten nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van gebreken in haar Producten die voor Lekker Verantwoord niet kenbaar waren. Lekker Verantwoord is in zo'n geval voorts uitsluitend aansprakelijk indien aantoonbaar niet is voldaan aan de kwaliteitswaarborgen. Eventuele gebreken worden geacht niet aan Lekker Verantwoord kenbaar te zijn geweest, tenzij het tegendeel blijkt.
4.        In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Lekker Verantwoord in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder haar verzekering voor uitkering in aanmerking komt.
5.        De voorgaande beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet/bewuste roekeloosheid van Lekker Verantwoord of haar leidinggevenden.

12. Toepasselijk recht
1.        Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.        Alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.